รูปลักษณะภายนอก ERV ENZ SERIES 

Feature ต่าง ๆ ของ ERV EBZ SERIES

รูปแบบการแลกเปลี่ยนความร้อนในแต่ละฤดูกาล

Feature การทำงานต่าง ๆ ของเครื่อง

เปรียบเทียบ Surface ทั้ง 2 แบบ

โครงสร้างและทิศทางการไหลของอากาศภายในเครื่อง ERV ENZ SERIES

ทิศทางการไหลของอากาศหลังจากติดตั้ง